VTR ปัจฉิมก่อนจบการศึกษา

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

แนะนำสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

VTR แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปี 2565

ผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"