ดร.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  , ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)

“ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง” 

นายประดิษฐ์  เลิศโพธาวัฒนา

ผู้ช่วยงาน

นายจักรพันธ์  โทสิทธิ์

ผู้ช่วยงาน

นายคมสัน กลางแท่น

ผู้ช่วยงาน

นายมนต์ชัย ตั้งพรโชติช่วง

ผู้ช่วยงาน

นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง

ผู้ช่วยงาน

นายสำรวย วรพิน

ผู้ช่วยงาน

นายกฤตนัน จั่นรัด

ผู้ช่วยงาน

นายพลกฤษณ์ หนูทองพลู

ผู้ช่วยงาน

นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา

ผู้ช่วยงาน

นายณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด

ผู้ช่วยงาน

นายสิทธิชัย แก้วแววน้อย

ผู้ช่วยงาน

นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่

ผู้ช่วยงาน

นายสมคิด ลำพาย

ผู้ช่วยงาน

นางสาวณัฏฐา  รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่งาน