VTR ปัจฉิมก่อนจบการศึกษา

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

แนะนำสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

VTR แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ปี 2565

ผลงานนวัตกรรม

ผลงานนวัตกรรมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ชื่อผลงาน "เครื่องช่วยตัดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

การประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประเมินใหม่ ปี 2563 ปี ในปี 2563 และปี 2564 

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้อันดับ 1  2 ปีซ้อน